‌فصل سوم: آبهای سطحی

‌فصل سوم: آبهای سطحی < قانون توزیع عادلانه آب < متن قوانین

مواد 18 الی 20 (3 ماده)

‌------------- حقابه و پروانه مصرف معقول ‌-------------
ماده 18 (صدور پروانه مصرف معقول موقت در ضرورت اجتماعی برای حق آبه داران موجود توسط وزارت کشاورزی)
‌ماده 19 (صدور اجازه مصرف معقول توسط هیات های سه نفری و پنج نفره برای حق آبه های گذشته توسط وزارت نیرو)
ماده 20 (ترکیب اعضای هیات های سه نفری و پنج نفری)