فهرست نظرات دریافت شده

اسامی و نظرات مشارکت کنندگان در نظرخواهی در خصوص گزارشات خروجی

نام و نام خانوادگی عنوان گزارش کد نظر جزییات بیشتر
محمد رشیدی گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-2 -+-
فرزانه نظریه گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-3 -+-
جواد کیاجمالی گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-4 -+-
صادق ضیائیان گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-5 -+-
نامه وارده - شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-6 -+-
نامه وارده - سازمان حفاظت از محیط زیست کشور گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-7 -+-
نامه وارده - دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-8 -+-
نامه وارده - وزرات جهاد کشاورزی گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-9 -+-
نامه وارده - شرکت مدیریت منابع آب ایران گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-10 -+-
نامه وارده - مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-11 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای البرز گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-12 -+-
نامه وارده - سازمان هواشناسی کشور گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-13 -+-
نامه وارده - سازمان هواشناسی کشور سند پشتیبان تدوین مواد قانون آب در سرفصل مالکیت منابع آب 3-14 -+-
راحله ملکیان گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-15 -+-
حسین عباس زاده گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-16 -+-
رضوان شریف نیا گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-17 -+-
نامه وارده - اتاق بازرگانی گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-18 -+-
فاطمه سلحشور گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-19 -+-
ربابه کریمی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-20 -+-
ولی الله کریمی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-21 -+-
ولی الله کریمی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-22 -+-
فردین محمدی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-23 -+-
نامه وارده - وزرات جهاد کشاورزی-2 گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-24 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای اردبیل سند پشتیبان تدوین مواد قانون آب در سرفصل مالکیت منابع آب 3-25 -+-
نامه وارده - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارش بررسی سیر تحولات دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر تدوین قوانین آب در ایران و جهان 3-26 -+-
مهدی وفایی کیا مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-27 -+-
مهدی وفایی کیا - اداره حفاظت و بهره برداری منابع آب مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-28 -+-
مهدي ضرغامي مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-29 -+-
امینی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-30 -+-
عبدالحسین مظفری مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-31 -+-
عبداله درزی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-32 -+-
شهرام نخعی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-33 -+-
مریم سجادیان مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-34 -+-
حسین مظفری مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-35 -+-
محمد عواطفی همت مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-36 -+-
محمدکاظم کامیاب مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-37 -+-
سعادت طلب مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-39 -+-
سجاد انتشاری مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-40 -+-
محسن براهیمی - شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-41 -+-
حامد توکلی فر مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-42 -+-
وحید اسلام مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-43 -+-
مجتبی شوریان - دانشگاه شهید بهشتی گروه مهندسی منابع آب مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-45 -+-
محمد علی فهیمی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-47 -+-
شهریار موسوی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-49 -+-
زهرا سالاری مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-50 -+-
دهقانیان مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-51 -+-
محسن مداحی نسب مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-52 -+-
کریم خدایی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-53 -+-
نامه وارده - مرکز پژوهشی فناوریهای نوین باغبانی پیستاط مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-54 -+-
نامه وارده - وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب و خاک مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-55 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای تهران مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-56 -+-
نامه وارده - انجمن پسته ایران مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-57 -+-
نامه وارده - سهراب اسدی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-58 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای یزد مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-59 -+-
نامه وارده - مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-60 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای گیلان مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-61 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای اصفهان مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-62 -+-
نامه وارده - دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-63 -+-
نامه وارده - موسسه تحقیقات آب مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-64 -+-
نامه وارده - گروه مطالعات جامع دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-65 -+-
مریم دهقانی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-66 -+-
نامه وارده - دکتر علی باقری هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-67 -+-
نامه وارده - شورای هماهنگی تشکلهای مردم نهاد محیط زیست اصفهان مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-68 -+-
نامه وارده - شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-69 -+-
نامه وارده - جمعی از ذینفعان بخش خصوصی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-70 -+-
نامه وارده - اتحادیه انجمن های علوم آب مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-71 -+-
سعید گنج خانی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-72 -+-
نامه وارده - سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-73 -+-
نامه وارده - سازمان آب و برق خوزستان مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-74 -+-
محمد حسن توسلی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-75 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه‌ای مازندران مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-76 -+-
نامه وارده - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-77 -+-
نامه وارده - سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-78 -+-
نامه وارده - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-79 -+-
نامه وارده - نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 1 مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-80 -+-
نامه وارده - نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی 2 مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-81 -+-
مجتبی علی مددی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-82 -+-
رضوان شریف نیا مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-83 -+-
نامه وارده - کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-84 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای هرمزگان مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-85 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای اردبیل مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-86 -+-
کریم خدایی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-87 -+-
محمود افسوس مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-88 -+-
یعقوب نیک قوجق مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-89 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای استان اصفهان مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-90 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای بوشهر مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-91 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه ای قم مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-92 -+-
نامه وارده - شرکت های آب منطقه ای زنجان و چهارمحال و بختیاری مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-93 -+-
نامه وارده - شرکت های آب منطقه ای فارس و چهارمحال و بختیاری مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-94 -+-
نامه وارده - وزارت راه و شهرسازی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-95 -+-
نامه وارده - مرکز پژوهشی فناوری های نوین باغبانی پیستاط مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-96 -+-
نامه وارده - سازمان حفاظت محیط زیست مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-97 -+-
نامه وارده - سازمان برنامه و بودجه کشور مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-98 -+-
نامه وارده - زیرمجموعه های وزارت جهادکشاورزی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-99 -+-
نامه وارده - تکمیلی ستاد دریاچه ارومیه مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-100 -+-
نامه وارده - اتاق ایران مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-101 -+-
نامه وارده - وزارت میراث فرهنگی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-102 -+-
نامه وارده - دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-103 -+-
نامه وارده - مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-104 -+-
نامه وارده - شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی (نامه 583) مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-105 -+-
نامه وارده - شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی (نامه 591) مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-106 -+-
نامه وارده - دیدهبان یادگارهای فرهنگی و طبیعی ایران مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-107 -+-
نامه وارده - کمیسیون زیربنایی دولت درخصوص لایحه قانون آب مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-108 -+-
نامه وارده - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-109 -+-
نامه وارده - معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-110 -+-
نامه وارده - دبیر هیات دولت - مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-111 -+-
نامه وارده - وزارت راه و شهرسازی مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-112 -+-
نامه وارده - آب اصفهان (ارسال نظرات محیط زیست استان) مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-113 -+-
نامه وارده - شرکت آب منطقه‌ای البرز مجلد لایحه قانون آب (1399)، ویرایش نخست، غیرقابل استناد به انضمام قانون توزیع عادلانه آب (1361) و قانون آب و نحوه ملی کردن آن(1347) 3-114 -+-

اسامی و نظرات مشارکت کنندگان در نظرخواهی در خصوص متن قانون توزیع عادلانه آب

نام و نام خانوادگی نام دستگاه/ سازمان/ نهاد/شرکت تخصص کد نظر جزییات بیشتر
غلامحسین رئوفی شرکت آب منطقه ای اصفهان کارشناس ارشد - ابهای زیرزمینی 1-6 -+-
مریم یوسفی شرکت مدیریت منابع آب ایران آبیاری و زهکشی 1-7 -+-
حسین اکبری شرکت اب منطقه ای مرکزی منابع اب ، آب سطحی ، تاسیسات آبی ، عمران 1-8 -+-
محسن براهیمی شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن دکتری مهندسی عمران-مدیریت تقاضای آب 1-9 -+-
ابراهیم علیزاده اب منطقه ای کرمان ارشد عمران 1-10 -+-
فرزانه قادری نسب گروهی شرکت سهامی آب منطقه ای کرمامن کارشناس منابع آب 1-11 -+-
امیر حسین کرمی شرکت آب منطقه ای کرمان مهندس آب 1-12 -+-
نوید جلال کمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان منابع آب 1-13 -+-
علی عربپور اب منطقه ای کرمان زمین شناسی 1-14 -+-
حسین زراعتکار اب منطقه ای کرمان زمین شناسی 1-15 -+-
اصغر طییبیان اب منطقه ای کرمان آبهای سطحی 1-16 -+-
محمد صادق جعفري شركت مهندسي مشاور مهاب قدس عمران-آبياري 1-17 -+-
محمدامین خراسانی استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران جغرافیای روستایی 1-18 -+-
امیر صمدی انجمن هیدرولیک ایران هیدرولیک (مهندسی آب) 1-19 -+-
عبداله درزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری آبیاری و زهکشی 1-20 -+-
محمد جواد حیدری موسی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس کارشناس منابع آب 1-21 -+-
محمدچیا خانی مهندسین مشاور مهاب گستر زاگرس منابع آب 1-22 -+-
علی اکبری سولا شرکت آب منطقه ای اردبیل مدیریت منابع آب 1-29 -+-
ابراهیم باقری مهرورز شرکت آب منطقه ای همدان کارشناس حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی 1-30 -+-
علیرضا فخار طبسی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی مدیریت منابع آب 1-33 -+-

اسامی و نظرات مشارکت کنندگان در نظرخواهی در خصوص پیش نویس نهم قانون آب کشور

نام شرکت، نهاد یا سازمان نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم سمت کد نظر جزییات بیشتر
شرکت آب منطقه ایی کردستان سید صاحب خادم حسینی کارشناس و عضو حقوقی کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها 2-1 -+-