قانون توزیع عادلانه آب

در این بخش متن قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 به همراه حذف و الحاقات بعدی آن ارائه شده است.
  • متن قانون به رنگ مشکی و موارد توضیحی (الحاق، حذف، تغییر و ...) یا ارجاعات به سایر قوانین و مستندات به رنگ های دیگر در ذیل هر ماده قانونی درج شده اند.
  • مجموعه‌ای از مستندات مرتبط نیز  جمع‌آوری  شده است که در قسمت مستندات مرتبط قابل دسترسی است.
  • تصویر کلان از محتوا و مواد قانون توزیع عادلانه آب را  قسمت  تصویر کلان (نقشه ذهنی) ملاحظه کنید.

قانون توزیع عادلانه آب

1399/07/05
قانون توزيع عادلانه آب كه در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و در تاريخ 1361/12/22 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره 17335/22 مورخ 1361/12/26 رياست جمهوري به نخست وزيري واصل گرديده است براي اجرا به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
نخست وزير

فصل اول ـ مالكيت عمومي و ملي آب

فصل دوم ـ آبهاي زيرزميني

فصل سوم ـ آبهاي سطحي

فصل چهارم ـ وظايف و اختيارات

فصل پنجم ـ جبران خسارات ـ تخلفات و جرايم و مقررات مختلفه

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بيست و هفت تبصره* در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب گرديد و در تاريخ 1361/12/22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي

* تعداد تبصره‌ها با توجه به الحاقات و حذفیات بعدی قانون تغییر کرده است.