فصل اول: مالکیت عمومی و ملی آب

فصل اول: مالکیت عمومی و ملی آب < قانون توزیع عادلانه آب < متن قوانین

مواد 1 و 2 (2 ماده)

ماده 1 (آب از مشترکات، در اختیار حکومت برای مصالحه عامه، دولت مسئول حفط، اجازه و نظارت)
ماده 2 (بستر انهار در اختیار جکومت)