فصل چهارم: وظایف و اختیارات

فصل چهارم: وظایف و اختیارات < قانون توزیع عادلانه آب < متن قوانین

مواد 21 تا 42 (22 ماده)

‌------------- صدور پروانه مصرف معقول ‌-------------
ماده 21 (انحصار صدور تخصیص و اجازه بهره برداری با وزارت نیرو و مسئولیت سایر وزارت خانه ها در تقسیم آب)
ماده 22 (صدور پروانه مصرف معقول با رعایت حق تقدم و آیین نامه وزارتین نیرو و کشاورزی)
ماده 23 (شرایط آیین نامه های این قانون و پروانه های مصرف معقول)
ماده 24 (اجازه بهره برداری آبهای تحت مسئولیت وزارت نیرو)
ماده 25 (مسئولیت پروانه داران در برابر اتلاف آب و مصرف معقول و اقتصادی آب)
ماده 26 (صدور اجازه بهره برداری بر اساس مقدار مصرف محصولات کشاورزی)
ماده 27 (اختصاص پروانه مصرف به زمین و موارد معین شده)
ماده 28 (عدم اجازه مصرف آب به غیر از زمین و مصرف مشخص شده در پروانه)
ماده 29 (اقدامات وزارت نیرو در تامین آب مورد نیاز کشور)
ماده 30 (گزارش کارکنان رسمی وزارت نیرو و کشاورزی به مثابه گزارش ضابطین دادگستری)
ماده 31 (لزوم تبعیت قوای انتظامی از دستورات وزارت نیرو و کشاورزی در اجرای این قانون)
ماده 32 (اجازه وزارت نیرو در تشکیل سازمان ها و شرکت ها آب منطقه ای)
‌------------- وصول آب بها، عوارض و ديون ‌-------------
ماده 33 (اجازه اخذ آب بها و حق النظاره)
ماده 34 (لزوم پرداخت آب بها و حق النظاره و ضمانت پرداخت آن توسط آب بران)
‌‌------------- حفاظت و نگهداری تأسیسات آبی مشترک ‌-------------
ماده 35 (وظیفه شرکا در حفاظت از تاسیسات مشترک)
ماده 36 (مسئولیت مشترک نگه داری سردهنه ها و مسئولیت جبران خسارت به پایین دستی در صورت عمل غیر متعارف در بالادست)
ماده 37 (الزام به ایمن سازی و رفع خطر تاسیسات آبی توسط مالکین و اجازه اقدام دولت)
ماده 38 (استنکاف از پرداخت سهم اشراکه نگه داری تاسیسات مشترک)
ماده 39 (اسقاط حق مجرا در صورت اعراض ذیحق)
ماده 40 (تاسیسات آبی مانع در عملیات عمرانی)
ماده 41 (اجازه ورود وزارت نیرو و کشاورزی در حل اختلاف مسیر یا طرز انشعاب)
ماده 42 (طریق کدخدامنشی در حل اختلافات توسط میرابان و شوراهای محلی)