آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول (ماده 18) < مستندات مرتبط < قانون توزیع عادلانه آب < متن قوانین
آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول (ماده 18)
1399/07/05
آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول (موضوع ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب)
مشاهده متن آیین‌نامه