آیین نامه تشکیل هیأتهای سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها < مستندات مرتبط < قانون توزیع عادلانه آب < متن قوانین
آیین نامه تشکیل هیأتهای سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها
1399/07/05

آیین نامه تشکیل هیأتهای سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها از موضوع مادتین 19 و 20 قانون توزیع عادلانه آب)

مشاهده متن قانون