قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی < مستندات مرتبط < قانون توزیع عادلانه آب < متن قوانین
قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی
1399/07/05