‌فصل دوم: آبهای زیرزمینی

‌فصل دوم: آبهای زیرزمینی < قانون توزیع عادلانه آب < متن قوانین

مواد 3 الی 17 (15 ماده)

ماده 3 (لزوم اخذ پروانه حفاری و بهره برداری برای استفاده از آبهای زیرزمینی)
‌ماده 4 (اجازه اعلام ممنوعیت افزایش برداشت توسط وزارت نیرو)
ماده 5 (عدم الزام کسب مجوز برای مصارف کمتر از 25 مترمکعب در شبانه روز)
ماده 6 (مسئولیت صاحبان چاه و قنات در قبال آلودگی آب آنها)
‌ماده 7 (اجازه صدور مجوز مصرف برای مازاد آبدهی مجاز چاه نسبت به مصرف معقول)
ماده 8 (الزام وزارت نیرو به ارائه خدمات فنی به متقاضیان حفر چاه و قنات)
ماده 9 (اختیار وزارت نیرو در خصوص آب های آلوده)
ماده 10 (مسئولیت صاحبان چاه ها و قنوات تحت فشار در جلوگیری از تخلیه دائم آب های زیرزمینی)
ماده 11 (مسئولیت صاحبان چاه های آرتزین در نفوذناپذیر کردن آنها)
ماده 12 (اختیار وزارت نیرو در نصب تجهیزات اندازه گیری و مسئولیت صاحبان پروانه در اعلام مقدار مصرفشان)
ماده 13 (لزوم اخذ پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو)
ماده 14 (نحوه عمل در مورد اثر سوء چاه ها و قنوات جدید بر منابع آب قبلی)
ماده 15 (اختیار وزارت نیرو در رفع اخلال در تقسیم آب آسیابها)
ماده 16 (لزوم احیای قنوات و چاه های متروک و اختیارات وزارت نیرو در این خصوص)
ماده 17 (حقوق صاحبان چاه ها و قنوات مالکین زمین ها)