‌فصل پنجم: جبران خسارات، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه

‌فصل پنجم: جبران خسارات، تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه < قانون توزیع عادلانه آب < متن قوانین

مواد 43 تا 52 (10 ماده)

‌------------- جبران خسارات ‌-------------
ماده 43 (پرداخت خسارت به اراضی واقع در مسیر شبکه ها آبیاری و خطوط آبرسانی)
ماده 44 (طریق جبران خسارت نقصان منابع آبی در اثر اجرای طرح های عمرانی)
‌‌------------- تخلفات و جرائم ‌-------------
ماده 45 (تعریف جرایم مرتبط)
‌------------- ‌مقررات مختلفه ‌-------------
ماده 46 (ممنوعیت آلوده کردن آب و وظیفه سازمان حفظ محیط زیست)
ماده 47 (لزوم ارائه طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب)
ماده 48 (بهره برداری از معادن شن و ماسه بسترها و حریم ها)
ماده 49 (تشخیص صلاحیت کارشناسان فنی آب و آب رسانی)
ماده 50 (لزوم رسیدگی خارج از نوبت اختلافات توسط دادگاه ها)
ماده 51 (آیین نامه های اجرایی این قانون)
ماده 52 (بلااثر بودن کلیه قوانین مغایر قبلی)