قانون آب و نحوه ملی کردن آن

در این بخش متن قانون  آب و نحوه ملی کردن آن مصوب سال 1347 به همراه حذف و الحاقات بعدی آن ارائه شده است.
  • متن قانون به رنگ مشکی و موارد توضیحی (الحاق، حذف، تغییر و ...) یا ارجاعات به سایر قوانین و مستندات به رنگ های دیگر در ذیل هر ماده قانونی درج شده اند.

قانون آب و نحوه ملی کردن آن

1399/07/05
«قانون آب و نحوه ملی شدن آن» دارای 66 ماده و پنج تبصره است و پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوازدهم تیر ماه 1347، درجلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم تیر ماه همان سال مورد تصویب مجلس بیست و دوم شورای ملی قرار گرفت. این قانون در تاریخ ۷ امرداد ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. متن مفاد و مواد این قانون به قرار زیر است:

قانون آب و نحوه ملی شدن آن


فصل اول ـ کلیات

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات

فصل سوم ـ آب های زیرزمینی

فصل چهارم - حفاظت و نگهداری تأسیسات مشترک 

‌فصل پنجم - در تملک و تصرف اراضی و اعیانیهای مورد نياز 

‌فصل ششم - وصول آب‌بها و ديون

‌فصل هفتم - جلوگیری از‌آلودگی منابع آب 


‌فصل هشتم - تخلفات و جرائم

فصل نهم - مقررات مختلفه

قانون فوق مشتمل بر شصت و شش ماه و سي و پنج تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ دوازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت در‌جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم تير ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
‌رييس مجلس شوراي ملي