فصل اول: کلیات

مواد 1 تا 18 (18 ماده)

بخش اول - مالکیت عمومی و ملی آب
ماده 1
ماده 2
بخش دوم - حقابه و اجازه مصرف
ماده 3
ماده 4
ماده 5
ماده 6
ماده 7
ماده 8
بخش سوم - صدور پروانه مصرف
ماده 9
ماده 10
ماده 11
ماده 12
ماده 13
ماده 14
ماده 15
ماده 16
ماده 17
بخش پنجم - آبهای مصرف نشده
ماده 18