فصل چهارم: حفاظت و نگهداری تأسیسات مشترک

فصل چهارم: حفاظت و نگهداری تأسیسات مشترک < قانون آب و نحوه ملی کردن آن < متن قوانین

مواد 40 تا 49 (10 ماده)

ماده 40
ماده 41
ماده 42
ماده 43
ماده 44
ماده 45
ماده 46
ماده 47
ماده 48
ماده 49