‌فصل دوم: وظایف و اختیارات

‌فصل دوم: وظایف و اختیارات < قانون آب و نحوه ملی کردن آن < متن قوانین

مواد 19 الی 22 (4 ماده)

ماده 19
‌ماده 20
ماده 21
ماده 22