‌فصل سوم: آبهای زیرزمینی

‌فصل سوم: آبهای زیرزمینی < قانون آب و نحوه ملی کردن آن < متن قوانین

مواد 23 الی 39 (17 ماده)

ماده 23
‌ماده 24
ماده 25
ماده 26
ماده 27
ماده 28
ماده 29
ماده 30
ماده 31
ماده 32
ماده 33
ماده 34
ماده 35
ماده 36
ماده 37
ماده 38
ماده 39