‌فصل ششم: وصول آب‌بها و ديون

‌فصل ششم: وصول آب‌بها و ديون < قانون آب و نحوه ملی کردن آن < متن قوانین

مواد 53 و 54 (2 ماده)

ماده 53
ماده 54