‌فصل نهم: مقررات مختلفه

‌فصل نهم: مقررات مختلفه < قانون آب و نحوه ملی کردن آن < متن قوانین

مواد 62 تا 66 (5 ماده)

ماده 62
ماده 63
ماده 64
ماده 65
ماده 66