‌فصل هشتم: تخلفات و جرائم

‌فصل هشتم: تخلفات و جرائم < قانون آب و نحوه ملی کردن آن < متن قوانین

مواد 59 تا 61 (3 ماده)

ماده 59
ماده 60
ماده 61