‌فصل هفتم: جلوگیری از‌آلودگی منابع آب

‌فصل هفتم: جلوگیری از‌آلودگی منابع آب < قانون آب و نحوه ملی کردن آن < متن قوانین

مواد 55 تا 58 (4 ماده)

ماده 55
ماده 56
ماده 57
ماده 58