‌فصل پنجم: در تملک و تصرف اراضی و اعیانیهای مورد نياز

‌فصل پنجم: در تملک و تصرف اراضی و اعیانیهای مورد نياز < قانون آب و نحوه ملی کردن آن < متن قوانین

مواد 50 تا 52 (3 ماده)

ماده 50
ماده 51
ماده 52