کارگاه‌های تدوین

1399/09/29
سند پشتیان کارگاه و راهنمای تدوین را با کلیک روی عنوان دانلود کنید.
جهت درج نظرات خود در خصوص گزارشات به بخش «نظرخواهی و مشارکت > نظرخواهی در خصوص گزارشات خروجی» مراجعه فرمایید.